Dzisiaj jest Imieniny:
SZEŚCIOLATEK W SZKOLE
SZEŚCIOLATEK W SZKOLE
ZNAJDŹ NAS NA MAPIE SZKÓŁ ODKRYWCÓW TALENTÓW
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Przekaż 1% podatku dla szkoły

1% podatku
dla szkoły

Zobacz nasz udział
Certyfikat Szkoły z Klasą
Dyplom Szkoły z Klasą
Informacje BIP
Wyślij życzenia.
WYŚLIJ ŻYCZENIA
kliknij na obrazek

JESTEŚ

NASZYM GOŚCIEM

OK w SUS (dawniej SUS-OK)
OK - ocenianie kształtujące
SUS - Szkoła Ucząca Się
CEO - nazwa organizacji Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie
Program Ocenianie Kształtujące w Szkole Uczącej Się skutecznie wdraża ocenianie kształtujące do codziennej pracy szkoły.


       Definicja oceniania kształtującego

Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie nauczania informacji, jak przebiega proces uczenia się uczniów, aby:
    modyfikować dalsze nauczanie,
    dawać uczniom informację zwrotną pomagającą im się uczyć.

       10 zasad OK

    Ocenianie kształtujące:
  1) jest ściśle powiązane ze skutecznym planowaniem,
  2) uwzględnia to, w jaki sposób uczniowie się uczą,
  3) jest istotne podczas realizacji całego procesu  od planowania  końcową ocenę osiągnięć,
  4) jest zgodne z najlepszymi zasadami dydaktyki,
  5) buduje indywidualne relacje nauczyciel - uczeń,
  6) wpływa na motywację ucznia,
  7) wymaga - już na etapie planowania - precyzyjnego określenia kryteriów sukcesu (nacobezu),
  8) daje uczniom konstruktywne wskazówki, jak mogą poprawić swoją pracę i w jaki sposób mogą się rozwijać,
  9) uczy oceny koleżeńskiej i samooceny,
  10) jest właściwe na każdym etapie kształcenia i w stosunku do każdego ucznia - niezależnie od jego poziomu osiągnięć.

          Strategie oceniania kształtującego - określają cel stosowania oceniania kształtującego, czyli po co to robimy, zaś elementy OK stanowią część zbioru metod, w jaki sposób to robimy.

        5 strategii OK

    1. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.
    2. Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą.
    3. Udzielanie uczniom takiej informacji zwrotnej, która przyczyni się do ich widocznych postępów.
    4. Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności.
    5. Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu swojego uczenia się.

          Elementy OK

     Cele lekcji
     Nacobezu/Kryteria sukcesu/Kryteria oceny pracy ucznia
     Informacja zwrotna
     Pytania kluczowe
     Ocena koleżeńska i samoocena

CELE LEKCJI
Nauczyciel przed przystąpieniem do planowania lekcji zastanawia się, jakie cele chce zrealizować z uczniami podczas lekcji. Określa też, co chce, aby uczniowie osiągnęli.
Często cel, który stawia sobie nauczyciel, może być dla ucznia niejasny. Dlatego nauczyciel musi go tak sformułować, aby stał się on zrozumiały dla każdego ucznia. Pod koniec lekcji wraz z uczniami nauczyciel powinien sprawdzić, czy cel został osiągnięty.

NaCoBeZu
Nauczyciel ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia. Uczeń musi wiedzieć, co dokładnie będzie podlegało ocenie.
Chodzi o to, by określić dowody, fakty, które pokażą zarówno nauczycielowi, jak i uczniowi, w jakim stopniu cel lekcji został osiągnięty. Kryteria także pomagają uczniom przygotować się do sprawdzianu oraz wykonać pracę tak, aby postawiony przez nauczyciela cel został zrealizowany. Nauczyciel konsekwentnie ocenia tylko to, co zapowiedział wcześniej.
Nacobezu pokazuje także, czego uczniowie będą się uczyć na lekcji.

PYTANIE KLUCZOWE
Pytania kluczowe to pytania, które skłaniają uczniów do myślenia. Takie pytania ukazują uczniom szerszy kontekst omawianego zagadnienia, zachęcają do poszukiwania odpowiedzi i silniej angażują w naukę. Zadawanie pytań w ocenianiu kształtującym polega na włączaniu wszystkich uczniów w myślenie nad rozwiązywaniem problemu postawionego przez nauczyciela.
Ma temu służyć m.in.:
wydłużenie czasu oczekiwania na odpowiedź ucznia,
kierowanie przez nauczyciela pytania do wszystkich uczniów, a nie tylko do zgłaszających się,
poszukiwanie w parach odpowiedzi na pytania nauczyciela,
niekaranie za błędne odpowiedzi.

INFORMACJA ZWROTNA
Nauczyciel zamiast stawiać ocenę sumującą przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy. Dobra informacja zwrotna jest sztuką, ale zawsze powinna zawierać cztery elementy:
wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,
wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę,
wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.
Informacja zwrotna musi być ściśle związana z kryteriami oceniania określonymi przed wykonaniem zadania (czyli z NaCoBeZu).

SAMOOCENA I OCENA KOLEŻEŃSKA
Uczniowie - na podstawie podanych kryteriów oceniania -  wzajemnie recenzują swoje prace, dają sobie wskazówki, jak je poprawić. Ma to dwojaki sens: z jednej strony dobrze rozumieją kolegę, którego pracę sprawdzają, gdyż przed chwilą wykonywali to samo zadanie, a z drugiej -  uczą się od swojego kolegi: ustalania kryteriów oceniania (co oceniam?) i umiejętności dawania informacji zwrotnej (jak to komunikuję?).
Jeśli uczeń sam potrafi ocenić, ile się nauczył i co jeszcze musi zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego uczestnika tego procesu.


       Nasze kroki w realizacji programu SUS-OK
    W ramach programu Ocenianie kształtujące w Szkole Uczącej Się dyrekcja i wybrani nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach wyjazdowych. Odbyły się także stacjonarne (przeprowadzane w szkole) szkolenia pracowników pedagogicznych. Ponadto trzech nauczycieli wzięło udział w kursie internetowym - Lider oceniania kształtującego. Dwoje ukończyło kursy: - "Jak motywować uczniów do nauki" - oraz - "Jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych?". W ubiegłym roku szkolnym cztery osoby skorzystały z możliwości doskonalenia przez Internet w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej (n@i). Dzięki uczestnictwu w kursach nauczyciele zdobywają wiedzę i umiejętności, którymi dzielą się z pozostałymi członkami rady pedagogicznej.

    Przygotowując się do organizacji Panelu Koleżeńskiego w naszej szkole, wzięliśmy udział w panelach innych szkół, które odbyły się: w Witnicy, Drawsku oraz w Szczecinie.

    Od roku szkolnego 2007/2008 stosujemy w praktyce szkolnej ocenianie kształtujące. Początkowo programem pilotażowym zostały objęte 3 wybrane klasy. Z czasem zaczęliśmy wprowadzać elementy oceniania kształtującego we wszystkich klasach III - VI.

Aby uzyskać tytuł Szkoły Uczącej Się, określiliśmy cele, z których jeden dotyczy oceniania kształtującego, a drugi jest związany z indywidualizacją procesu nauczania. Następnie zaplanowaliśmy szczegółowe zadania i sposoby ich realizacji. Podejmowane przez nas działania, służące podniesieniu jakości pracy szkoły, opisaliśmy w raporcie, który trafił do RAJ-u, czyli Rady Jakości. Uzyskawszy pozytywną ocenę raportu, przystąpiliśmy do ostatniego etapu, jakim jest zorganizowanie Panelu Koleżeńskiego w Szkole Podstawowej nr 9 w Gorzowie Wlkp. Ustalony z Centrum Edukacji Obywatelskiej termin panelu to 5 grudnia 2012r.

    Panel Koleżeński będzie okazją do zaprezentowania działań naszej szkoły innym szkołom - członkom Klubu SUS, a także możliwością poddania się ich życzliwej krytyce. Odbędą sie spotkania zaproszonych panelistów z uczestniczącymi w uroczystości rodzicami, uczniami (przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego) oraz nauczycielami.
Uczestnicy będą mieli okazję obserwować lekcje z zastosowaniem oceniania kształtującego oraz zajęcia pozalekcyjne służące wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwijaniu zainteresowań uczniowskich - prowadzone przez nauczycieli SP 9. Uczniowie zaprezentują program artystyczny. Na koniec odbędzie się dyskusja panelowa i podjęcie decyzji w sprawie nadania naszej szkole tytułu Szkoły Uczącej Się.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ
Do góry
Dziewiątka
1% DLA NASZEJ SZKOŁY

WIĘCEJ
Nasza Szkoła  
Nabór 2018/2019
Dokumenty szkolne
Szkoła promująca zdrowie
Gazetka szkolna
Szkoła bez granic
Organizacja
Organizacja roku szkolnego
Sekretariat
Świetlica
Biblioteka
Dziennik
Logowanie

Szkoła bez przemocy
Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl