Dzisiaj jest Imieniny:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp9.gorzow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-02-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, tj.:
Ctrl+ + (powiększenie)
Ctrl+ - (pomniejszenie)
Ctrl+ 0 (rozmiar pierwotny)
F11 (tryb pełnoekranowy)
Ctrl+ F (szukanie na stronie)
Ctrl+ P (drukowanie)

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:
- filmy, materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji, napisów dla osób głuchych,
- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo

WYŁĄCZENIA:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:
- Deklaracje sporządzono dnia 18-03-2021 r.
- Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 9 w Gorzowie Wielkopolskim.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anita Rubażewicz-Fałdyna
e-mail: sp9@edu.gorzow.pl lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sp9@edu.gorzow.pl telefon: 95 73 645 97
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

SKARGI I ODWOŁANIA:
Skargę można złożyć do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
- Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Gorzowie Wlkp.
- Adres: Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Nowa 7, 66-400 Gorzów Wlkp.
- Telefon:95 736 45 97
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Nowej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Dziewiątka
1% DLA NASZEJ SZKOŁY

WIĘCEJ
Nasza Szkoła
Nabór 2022/2023
Dokumenty szkolne
Szkoła promująca zdrowie
Szkoła bez granic
Organizacja
Organizacja roku szkolnego
Sekretariat
Świetlica
Biblioteka