EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 
Język polski - 14 maja 2024 r. (wtorek) - godz. 9:00
  Matematyka - 15 maja 2024 r. (środa) - godz. 9:00
  Język obcy nowożytny - 16 maja 2024 r. (czwartek) - godz. 9:00

Laureat konkursu przedmiotowego jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu.

     Ważne terminy:
Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września 2022 r., pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.

Do 15 października 2022 r. przedkłada się dyrektorowi szkoły - dokumenty: zaświadczenie o stanie zdrowia oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Do 22 listopada wskazanie (przez radę pedagogiczną) sposobów dostosowania form i warunków przeprowadzania egzaminu.

Do 26 listopada przyjęcie od rodziców oświadczeń o korzystaniu albo rezygnacji z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną.

     Przebieg egzaminu.
Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Nie wolno używać długopisów "zmazywalnych".

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Zdający korzystają ze sprzętu, którego już używają w procesie dydaktycznym.

Na selę egzaminacyjną uczeń nie może wnieść telefonu, ani żadnych innych urządzeń elektronicznych.

Uczeń musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną oraz przybory, dopuszcza się zabranie wody mineralnej o pojemności do 1 litra.

Obowiązuje strój galowy.

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów.

   Język polski 120 min.
   Matematyka 100 min.
   Język obcy 90 min.

Wyniki egzaminu:

Informacje o egzaminie zamieszczone na stronie

CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
Do góry
Nasza Szkoła  
Nabór 2022/2023
Dokumenty szkolne
Szkoła promująca zdrowie
Szkoła bez granic
Organizacja
Organizacja roku szkolnego
Sekretariat
Świetlica
Biblioteka